Процес перекладу

Yii перекладається на багато різних мов, щоб бути корисним для міжнародних додатків та розробників. Основними двома областями, де вітається співпраця є документація та повідомлення фреймворку.

Повідомлення фреймворку

Фреймворк має два типи повідомлень: виключення, які призначені для розробників й ніколи не перекладаються, та повідомлення видимі кінцевому користувачу, такі як помилки перевірки.

Щоб розпочати переклад повідомлень необхідно:

 1. Перейти до директорії framework та виконати команду ./yii message/extract messages/config.php.
 2. Перекласти повідомлення у файлі framework/messages/uk/yii.php. Зберегти файл у кодуванні UTF-8.
 3. Відправити "pull request".

Для підтримання перекладу в актуальному стані можна знову використовувати команду ./yii message/extract messages/config.php. Це автоматично здобуде нові повідомлення, зберігаючи при цьому вже перекладені.

У файлі перекладу кожний ключ елементу масиву представляє повідомлення, а значення елементу масиву представляє переклад. Якщо значення порожнє, повідомлення вважається не перекладеним. Переклади повідомлень, які вже не потребують перекладу, замкнуті між парами знаків '@@'. Текст перекладу може містити формат кількох форм множини. Ознайомтесь з розділом посібника Інтернаціоналізація для більш детальної інформації.

Документація

Переклад документації знаходиться у docs/<original>-uk, де <original> відповідає оригінальній директорії, наприклад guide або internals.

Після завершення розпочатої роботи можна отримати звіт про стан перекладу за допомогою виклику спеціальної команди з директорії build:

php build translation "../docs/guide" "../docs/guide-uk" "Ukrainian guide translation report" > report_guide_uk.html

У разі необхідності встановіть Composer в кореневій директорії вашого локального репозиторію.

Список документів

Перелік документів, що потребують перекладу, можна знайти за нижченаведеними посиланнями:

Перед тим, як розпочати переклад, переконайтесь, що їм ніхто не займається, та запишіть себе у списку документів.

В залежності від прогресу оберіть відповідний статус перекладу: - В роботі — переклад готується перекладачем до відправлення "pull request"; - Ревізія — відправлений переклад перевіряється ревізором; - Перекладено — переклад прийнято до головної (master) гілки проекту.

За додатковою інформацією можете звертатись до учасників української команди перекладачів.

Переклад зображень

Зображення до документації знаходяться у вкладеній директорії images. Усі вони створенні програмою yED. При необхідності перекладу оригінальний файл копіюється в директорію images перекладу, перекладається та зберігається у форматі png.

Перелік зображень, що потребують перекладу, можна знайти за нижченаведеним посиланням:

Переклад спеціальних повідомлень

 • Tip → Підказка
 • Note → Примітка
 • Info → Інформація
 • Warning → Попередження

Список термінів

 • action — дія;
 • active record — (не перекладається);
 • Advanced/Basic Project Template — Розширений/Базовий шаблон проекту;
 • alias — псевдонім;
 • alphanumeric — буквено-цифровий;
 • (Web) application — (веб-)додаток;
 • assignment — призначення;
 • attach handler — приєднати обробник;
 • attribute of the model — атрибут моделі;
 • authentication — аутентифікація / установлення справжності;
 • authorization — авторизація/уповноваження;
 • autoloader — автозавантажувач;
 • back-end — (не перекладається);
 • bootstrap, bootstrapping — початкове завантаження;
 • branch — гілка;
 • browser — браузер;
 • (asset) bundle — колекція (ресурсів);
 • cache — кеш;
 • camel case — (не перекладається);
 • case-sensitive — регістр-залежний;
 • column — колонка;
 • commit — комміт;
 • concatenation — конкатенація;
 • configuration — конфігурація;
 • content — вміст;
 • contributor — учасник;
 • cookies — кукі;
 • customization — (тонке) налаштування;
 • debug mode — режим налагодження (див. production mode);
 • debugger — відладчик;
 • (function) declaration — оголошення (функції);
 • definition — визначення;
 • design pattern — шаблон проектування;
 • development mode — режим розробки;
 • (root) directory — (коренева) директорія;
 • eager loading — жадібне завантаження (див. lazy loading);
 • email address — адреса e-mail;
 • environment — середовище;
 • exception — виключення;
 • existing — наявний/присутній; // перекладати як "існуючий" не вірно
 • (PHP) extension — розширення (PHP);
 • Facebook — Фейсбук;
 • field (of the table) — поле/атрибут (таблиці);
 • fixture — фікстура;
 • folder — папка/каталог;
 • footer — футер;
 • fork — форк;
 • formatter — форматтер;
 • framework — фреймворк;
 • front-controller — фронт-контролер;
 • front-end — (не перекладається);
 • getter — геттер;
 • (event) handler — обробник (події);
 • hash — хеш;
 • help — довідка;
 • helper — хелпер;
 • id — ідентифікатор;
 • image — зображення;
 • initialize — ініціалізувати/встановлювати;
 • to initiate — ініціювати/розпочинати;
 • instance — екземпляр;
 • instantiate — створювати екземпляр;
 • issue — питання/проблема; // в залежності від контексту
 • layout — макет;
 • lazy loading — відкладене завантаження;
 • log, logging — журнал, журналювання;
 • markdown — (не перекладається);
 • method — метод (обʼєкта/класу);
 • merge — поєднання;
 • Model-View-Controller (MVC) — Модель-Представлення-Контролер (MVC);
 • namespace — простір імен;
 • package — пакунок;
 • pagination — розділення на сторінки;
 • parameter — параметр;
 • to parse — обробляти;
 • placeholder — заповнювач;
 • plugin — плагін;
 • postprocessing — після-обробка;
 • predefined — попередньо визначений;
 • production mode — робочий режим (див. debug mode);
 • property — властивість (обʼєкта);
 • pull request — (не перекладається);
 • query builder — конструктор запитів;
 • refactoring — рефакторинг;
 • to render, rendering — формувати, формування;
 • related, relation — повʼязаний, звʼязок;
 • release — реліз;
 • repo, repository — репозиторій;
 • resolve request — попередня обробка запиту;
 • route, routing — маршрут, маршрутизація;
 • row (of the table) — рядок (таблиці);
 • Service Locator — Локатор служб;
 • setter — сеттер;
 • shared hosting — віртуальний хостинг;
 • (call) stack — стек (викликів);
 • staging area — буферна зона;
 • standalone — автономний;
 • string — текстовий рядок;
 • sub-directory — під-директорія;
 • substitution — підставлення/заміщення;
 • tabular input — табличний ввід;
 • template engine — шаблонізатор;
 • theming — темізація;
 • third party — сторонній;
 • thumbnail — мініатюра;
 • trait — трейт;
 • Twitter — Твіттер;
 • Unicode — (не перекладається);
 • unit tests — модульні тести;
 • to validate — перевіряти;
 • valid — коректний;
 • validator — валідатор;
 • validation — перевірка;
 • validator class — клас валідатора;
 • versioning — версіонування;
 • widget — віджет.