Оформлення коду представлень у Yii 2

Нижченаведений стиль кодування використовується у представленнях основи Yii 2.x та у представленнях офіційних розширень. Команда розробників не наполягає на використанні цього стилю для вашого додатка. Вільно обирайте те, що підходить вам більше.

<?php
// Початковий тег PHP, за яким йде пустий рядок, є обовʼязковим для усіх файлів шаблонів.

// Опис вхідних змінних, які передає контролер.
/* @var $this yii\base\View */
/* @var $form yii\widgets\ActiveForm */
/* @var $posts app\models\Post[] */
/* @var $contactMessage app\models\ContactMessage */
// Пустий рядок після є необхідним.

// Декларування класів з просторів імен.
use yii\helpers\Html;
use yii\widgets\ActiveForm;
// Пустий рядок після є необхідним.

// Призначення властивостей контексту, виклики їх сеттерів, інші речі.
$this->title = 'Posts';
?>
<!-- Для foreach, for, if, і т.п. краще використовувати роздільні блоки PHP. -->
<?php foreach ($posts as $post): ?>
  <!-- Тут зверніть увагу на відступи. -->
  <h2><?= Html::encode($post['title']) ?></h2>
  <p><?= Html::encode($post['shortDescription']) ?></p>
<!-- `endforeach;`, `endfor;`, `endif;`, і т.п. потрібно використовувати замість `}` у випадку використання багатьох блоків PHP -->
<?php endforeach; ?>

<!-- При декларуванні віджету код може міститись як на одному так і на багатьох рядках. -->
<?php $form = ActiveForm::begin([
  'options' => ['id' => 'contact-message-form'],
  'fieldConfig' => ['inputOptions' => ['class' => 'common-input']],
]); ?>
  <!-- Тут зверніть увагу на відступи. -->
  <?= $form->field($contactMessage, 'name')->textInput() ?>
  <?= $form->field($contactMessage, 'email')->textInput() ?>
  <?= $form->field($contactMessage, 'subject')->textInput() ?>
  <?= $form->field($contactMessage, 'body')->textArea(['rows' => 6]) ?>

  <div class="form-actions">
    <?= Html::submitButton('Обробити', ['class' => 'common-button']) ?>
  </div>
<!-- Виклик завершення віджету має окремий блок PHP. -->
<?php ActiveForm::end(); ?>
<!-- Кінцевий знак нового рядка є обовʼязковим. -->